Haiku Pandas: Strength

I can do it, I mean, you can do it.